Innkalling til kretsting

Postet av Vestland Bedriftsidrettskrets den 8. Mar 2021


Tingdokument Kretsting 2021 VIBK.pdfINNKALLING TIL KRETSTING 2021

Vi har gleden av å invitere til Kretsting for perioden 2019-2020 

Onsdag den 21.april, 2021 - KL. 18.00

Tinget avholdes digitalt på Microsoft Teams 

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Kretstinget velger kretsens styre, godkjenner regnskapet og budsjettet, fastsetter medlemskontingent og behandler innkomne saker.  

Kretsen ledes og forpliktes av styret som er kretsens høyeste myndighet mellom tingene. Alle ordinære bedriftsidrettslag og enklere bedriftsidrettslag har stemmerett på kretstinget etter følgende fordeling: 

Representasjon på Kretstinget:

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lover, og HBIK’s lover, har følgende stemmerett på Kretstinget:

    • Bedriftsidrettslag inntil 50 medlemmer: 2 representanter
    • Bedriftsidrettslag fra 51 medlemmer og oppover: 3 representanter

I henhold til NBIFs lov §6(1) gjelder følgende for representanter til Kretstinget: 

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et bedriftsidrettslag tilsluttet særkretsen i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4.                

I henhold til NIFs lov §2-4, skal det ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting velges kandidater/representanter fra begge kjønn. 

Saker til Kretstinget: Forslag som ønskes behandlet, må være sendt kretsstyret senest innen 3 uker før tinget – dvs. innen 31.mars 2021. Saker sendes til vestland@bedriftsidretten.no 

Alle bedriftsidrettslag oppfordres til å møte. Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut senest 1 uke i forkant av kretstinget. 

Påmelding: Frist for påmelding er 06. april 2021 bruk lenken: PÅMELDINGSSKJEMA KRETSTING 2021

Med vennlig hilsen 

Vestland Bedriftsidrettskrets

 

Anne Beth Ravndal            Brit Helen Simmenes

Leder                                 Daglig leder


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.